Solvind o Veranda

                            (klicka på bilderna)

Bilderna visar energikollektor som tillsammans med jordvärmeanläggningen täcker behovet för en byggnad mellan 400-1000 kvm

Man kan sätta de svarta ribbade plaströren direkt på ett angränsade hustak eller på ett separat stativ. Rören utgör energikollektorns vätskekrets

och värms upp både av sol och vind. Värmesystemets cirkulationspump leder den uppvärmda vätskan genom kollektor, ned i värmelagret och

därefter tillbaks till byggnaden. (Återbetalningstiden för en energikollektor som komplement till jordvärme är kort. Normalt mellan 5-10 år)

 

                                              (klicka på  bilderna)                 

Kombinationen - Energikollektor/Jordvärmeanläggning är idealisk.                                          Temperaturdiagram med eller utan energikollektor             

Medan energikollektorn skickar värme från sol o vind ner i värme-                                                    

lagret, drar jordvärmeanläggningen med hjälp av nedgrävda plaströr

och en värmepump upp värmen från jorden och leder den in i

byggnaden.

 

Eftersom energikollektorn skickar ner sin energi till värmelagret och jordvärmeanläggningen i sin tur hämtar energi från samma värmelager, kompletterar de

bägge anläggningarna varandra direkt. Värmen från enrgikollektorn ökar jordvärmeanläggningens verkningsgrad väsentligt då värmepumpens effektivitet

alltid är beroende av temperaturen i det värmelager den hämtar energin ifrån.

Energikollektor ser till att värmelagret alltid är optimalt laddat och höjer temperaturen i jorden från under fryspunkten till +5  - 15 grader, beroende på den

använda anläggningens storlek.

 

Jordvärmeanläggningens ökande verkningsgrad innebär att                     Normalt innebär en jordvärmeanläggning att marken kyls ned så

 värmepumpens elektriska tillskottsvärme behpver användas                    kraftigt att permafrost kan uppstå. Detta händer inte med en energi-

 betydligt mindre under de kalla perioderna.  Installeras en                         kollektor som en del av kretsloppet. En 6m2 energikollektor bestående                  

energikollektor samtidigt med jordvärmeanläggningen i övrigt,                    av svarta ribbade plaströr har en total yta av ca 24m2 på rörsystemet.

kan man spara upp till 50% av kostnaden för nedgrävning                         Detta räcker för en 6-9 kW värmepump kombinerad med jordslangar.

av slangar för anläggningen.

 

Energikollektorn är effektiv året runt. Under sommaren utnyttjas kollektorn en stor del av tiden för att ladda värmemagasinet i marken

- nästan som att ladda ett batteri. Under vintern och de kalla månaderna drar man sedan tillbaks den lagrade värmen från jorden in i

byggnaden. Kort sagt : Önskar man förbättra utbytet från en jordvärmeanläggning är en energikollektor en idealisk lösning.

                                                                    tillbaka till startsidan